AV - Algemene voorwaarden van AtroCore UG

Geldig vanaf: 09.10.2020

1. Onderwerp

1.1. De volgende algemene voorwaarden (AV) hebben betrekking op alle leveringen en diensten van AtroCore UG.

1.2. De gedetailleerde beschrijving van de door AtroCore UG geleverde diensten is te vinden in de aanbestedingsdocumenten, projectcontracten, hun bijlagen en specificaties.

2. Toepassingsgebied

2.1. AtroCore GmbH (hierna AC genoemd) levert haar diensten aan opdrachtgever (hierna de Klant genoemd) uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald in het contract tussen partijen en indien de Klant een ondernemer is in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) of een rechtspersoon naar publiek recht.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties tussen de contractpartners, zonder dat hiervoor een afzonderlijke overeenkomst vereist is.

2.3. Algemene voorwaarden van de Klant of een derde zijn slechts van toepassing voor zover AC daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

2.4. De Klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden bij het plaatsen van de bestelling.

3. Afsluiting van het contract

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische offertebevestiging door de Klant, schriftelijke of elektronische opdrachtbevestiging door AC of contractsluiting tussen partijen.

3.2. De offertes van AC verliezen na 2 weken hun geldigheid.

3.3. Het aanbod, dat AC aan de Klant doet, mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AC geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking worden gesteld.

3.4. Alle werken en diensten die voorafgaand aan de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van AC en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AC aan derden ter beschikking worden gesteld.

3.5. Elke schriftelijke, mondelinge of afsluitende opdracht van de Opdrachtgever of diens gemachtigde voor de dienstverlening door AC geldt als opdracht.

4. Omvang van de dienstverlening

4.1. De omvang van de door AC aan de Opdrachtgever geleverde diensten is te vinden in de dienstbeschrijving van de betreffende offerte. Hieronder vallen ook alle aanvullende eisen en specificaties die de in de offerte genoemde diensten aanvullen of specificeren.

4.2. Alle eisen en dienstspecificaties worden in schriftelijke of elektronische vorm aan AC overhandigd of in samenwerking met de Opdrachtgever verzameld, aangepast en verrijkt, van elkaar gescheiden en vastgelegd in de door AC gewenste vorm (bijvoorbeeld als "user story"). Alle bijbehorende activiteiten van AC binnen dit proces zijn onderdeel van de betaalde diensten en worden tegen standaard uurtarief gefactureerd. Dit omvat ook de latere onderbouwingen, wijzigingen en uitbreidingen van de tot dan toe vastgelegde beschrijvingen van de klantvereisten.

4.3. Op basis van de specificaties die zijn verzameld als resultaat van een eisenanalyseproces, kan AC een beschrijving opstellen van de mogelijke oplossingen voor het realiseren van de eisen van de Klant en deze met de Klant overeenkomen. Alle gerelateerde activiteiten maken ook deel uit van de betaalde diensten en worden tegen het normale uurtarief in rekening gebracht.

4.4. AC is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de hulp van gekwalificeerde hulppersonen en de bijbehorende rechten en plichten als hulppersonen aan hen over te dragen. Als de diensten niet tijdig of niet correct door deze derden worden geleverd, kan AC de diensten alleen met vertraging leveren of zich terugtrekken uit de overeenkomst. De Klant moet onverwijld op de hoogte worden gesteld voor zover dat mogelijk of redelijk is. De selectie van en het toezicht op deze derden is de verantwoordelijkheid van AC.

4.5. Diensten die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn genoemd, maken geen deel uit van de inhoud van de overeenkomst en zijn niet door AC verschuldigd voor zover deze niet schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

4.6. AC verplicht zich tot het leveren van voldoende geteste software. Voor zover de installatie door de Klant zelf wordt uitgevoerd, dient hij eerst een gegevensback-up te maken. AC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie of het ontbreken van een gegevensback-up.

4.7. AC is niet verplicht tot het verstrekken van tussenresultaten, zoals concepten, lay-outs, bronbestanden, etc.

4.8. AC behoudt zich het recht voor om zelf kleine en/of technische afwijkingen aan te brengen in de inhoud van de overeenkomst, mits de Opdrachtgever daar geen economische of technische nadelen van ondervindt.

4.9. Indien nodig is AC gerechtigd om van beide contractspartijen het wederzijds gebruik van issue tracking en project management software te verlangen.

4.10. AC behoudt zich het recht voor om expliciet onkostengoedkeuringen te vragen.

4.11. De kostenramingen van AC worden zo goed mogelijk gemaakt en op basis van de ten tijde van de raming beschikbare informatie, die vaak onvolledig is, en zijn niet bindend.

4.12. AC levert de contractuele software in uitvoerbare vorm (objectcode). De broncode maakt geen deel uit van de overeenkomst en wordt alleen geleverd indien dit schriftelijk of elektronisch is overeengekomen. De distributie van broncode van software door derden is niet verschuldigd. Documentatie van de broncode is niet verschuldigd tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

4.13. AC voert de configuratie van de fiscale berekeningen alleen uit op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, waarbij de juistheid van de fiscale berekeningen niet wordt gegarandeerd. De Klant dient zelf zorg te dragen voor de juistheid van de fiscale berekeningen.

5. 5. Wijziging van reikwijdte of specificaties

5.1. Alle wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst vereisen de schriftelijke of elektronische vorm om rechtsgeldig te zijn. Mondelinge bestellingen of wijzigingen zijn alleen bindend als deze binnen een week schriftelijk of elektronisch worden bevestigd door AC en de Klant na ontvangst van deze bevestiging binnen een week geen schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt.

5.2. AC zal het wijzigingsverzoek van de Klant en de gevolgen daarvan voor de bestaande overeenkomst onderzoeken. Het onderzoek wordt vergoed met het gebruikelijke uurtarief. AC communiceert de resultaten aan de Klant. Daarbij zal zij ofwel een uitgewerkt voorstel doen voor de uitvoering van het wijzigingsverzoek, ofwel uitleggen waarom het wijzigingsverzoek niet kan worden uitgevoerd.

5.3. Als de wijziging volgens het resultaat van het onderzoek haalbaar is, stemmen de overeenkomstsluitende partijen over de inhoud van het voorstel voor de uitvoering van het verzoek tot wijziging. Als er overeenstemming wordt bereikt, wordt het contract in die mate gewijzigd. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, blijft de oorspronkelijke omvang van de levering ongewijzigd.

5.4. Overeengekomen termijnen worden verschoven, indien en voor zover de wijziging daarop van invloed is, rekening houdend met de duur van het onderzoek, de stemming over het wijzigingsvoorstel en, indien van toepassing, de uit te voeren wijzigingsverzoeken plus een passende aanloopperiode. AC zal de nieuwe termijnen aan de Klant mededelen.

5.5. De Opdrachtgever draagt de eventuele extra kosten die voortvloeien uit de wijzigingen of aanvullingen, waaronder de kosten voor het onderzoek naar de gevolgen voor de bestaande overeenkomst en de kosten voor de reeds of gedeeltelijk verrichte diensten die niet meer nodig zijn. Hiervoor geldt het gebruikelijke uurtarief.

5.6. Indien tijdens de lopende werkzaamheden blijkt dat de aan de uitvoering verbonden kosten aanzienlijk hoger zullen zijn dan de verwachte kosten en indien de oorzaak daarvan moet worden gezocht in een niet nader omschreven omschrijving van de werkzaamheden vanwege de daarmee gemoeide inspanning, worden Extra kosten na controle van de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende verhoging van de kosten van de werkzaamheden, aan Opdrachtgever medegedeeld en komen voor rekening van Opdrachtgever. De Klant kan ook beslissen om het verdere werk niet uit te voeren. De vergoeding is dan gebaseerd op de tot dan toe gemaakte kosten.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur aan AC te worden voldaan. De datum van ontvangst van de betaling bij AC is bepalend. Verrekening met tegenvorderingen is alleen toegestaan indien de vorderingen onbetwist zijn.

6.2. Indien de voorschotten, borgsommen of andere betalingen na een redelijke termijn van twee weken uitblijven, kan AC de overeenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden. Het doen gelden van verdere rechten blijft voorbehouden, alle vorderingen van AC worden terstond en ineens opeisbaar.

6.3. AC behoudt zich het recht voor om direct na het plaatsen van de bestelling voorschotten ter hoogte van 30% van de overeengekomen of geschatte aanneemsom in rekening te brengen. Overeenkomsten met een orderwaarde van minder dan 1.000,00 EUR worden alleen gesloten met minimaal 50% vooruitbetaling.

6.4. Indien de Klant het op de factuur vermelde factuurbedrag niet betaalt, is AC gerechtigd een vertragingsrente van 8% boven de basisrente te eisen.

6.5. AC is gerechtigd openstaande vorderingen zonder toestemming van de Klant over te dragen aan derden. Voor zover een verslechtering van de financiële omstandigheden van de Klant wordt vermoed, is AC gerechtigd vooruitbetaling, bankgaranties of een borgstelling te verlangen.

6.6. De Klant dient eventuele bezwaren tegen facturen van AC binnen 4 weken na ontvangst van de factuur aan AC kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn kunnen bezwaren slechts geldend worden gemaakt indien de Klant buiten zijn schuld verhinderd was de termijn in acht te nemen.

6.7. Gewone facturen worden altijd per e-mail verzonden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. Indien de Klant buitengewoon veel prijs stelt op facturen per post, zal AC een extra vergoeding van EUR 5 per factuur in rekening brengen aan de Klant.

6.8. Als gevolg van een gebrek kan de Klant betalingen inhouden naar rato van het in aanmerking te nemen gedeelte van het gebrek.

7. Vergoeding

7.1. De vergoeding voor de geleverde diensten moet worden betaald in euro. De vermelde prijzen zijn exclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en worden schriftelijk of elektronisch vastgelegd in het contract.

7.2. Indien een vergoeding is overeengekomen op basis van tijd, zal deze worden gefactureerd op basis van de werkelijk gemaakte tijd, welke zal worden gecorrigeerd voor de kwalificatie en vaardigheden van aangestelde werknemers, welke wordt berekend op basis van de interne ervaring van AC (om indirect het uurtarief voor de minder gekwalificeerde specialisten te verlagen). Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, is het gebruikelijke uurtarief van AC van toepassing.

7.2.1. Indien te voorzien is dat de werkelijke kosten meer dan twintig (20) procent hoger zullen zijn dan de geschatte kosten, zal AC de Opdrachtgever onmiddellijk van de hogere kosten op de hoogte stellen.

7.2.2. Reistijden worden berekend als werkuren op 50% in het weekend en op feestdagen op 100%.

7.2.3. Op verzoek van de Klant kan de vergoeding van de diensten van de AC een maximum hebben. In dit geval is de Klant zich ervan bewust dat de diensten ofwel niet volledig, niet in de gewenste mate of mate van detail kunnen worden geleverd.

7.2.4. AC past de prijzen jaarlijks aan de algemene kostenontwikkeling aan. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen beide contractspartijen de overeenkomst beëindigen met ingang van de datum van de prijsverhoging.

7.3. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen, heeft AC recht op een voorschot en op redelijke minimale aanbetalingen - 30% bij aanvang van de overeenkomst, 20% bij de eerste deellevering, 20% bij de tweede deellevering en de resterende 30% bij volledige levering volgens de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

7.3.1. AC heeft recht op een redelijke verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding indien de onvolledige of onjuiste informatie of gebrekkige medewerking van de Opdrachtgever zodanig is dat de te leveren werklast aanzienlijk hoger is dan de inschattingen die door AC bij het aangaan van de opdracht zijn gehanteerd.

7.4. Tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen, komen alle onkosten, honoraria en reiskosten die AC in het kader van de overeenkomst maakt voor rekening van de Opdrachtgever en worden deze verder tegen kostprijs in rekening gebracht.

7.5. Indien op verzoek van de Klant de dienst wordt verleend buiten de kantooruren van AC (maandag - vrijdag, 8:00 - 17:00 uur CET, met uitzondering van feestdagen), worden de diensten tegen een dubbel uurtarief in rekening gebracht.

8. Verplichtingen tot medewerking van de Klant

8.1. De Klant is verplicht AC zoveel mogelijk te ondersteunen bij het tijdig en kosteloos nakomen van haar contractuele verplichtingen, voor zover dit noodzakelijk is, in het bijzonder bij het verkrijgen van noodzakelijke goedkeuringen en informatie, het verschaffen van de noodzakelijke toegangsgegevens, de communicatiemiddelen en verbindingen alsmede de hardware en software, bij het verschaffen van beveiligde toegang op afstand, alsmede de toegang tot de noodzakelijke infrastructuur en bedrijfsruimten voor zover noodzakelijk.

8.2. De Klant ondersteunt AC bij vraagstukken over het verloop van het project, bij het vaststellen van de eisen en dienstverlening (specificaties), bij het verstrekken van de benodigde informatie, afbeeldingen, teksten en documenten. De Opdrachtgever controleert de volledigheid van de opdrachtdefinitie, die schriftelijk moet worden gedaan, nadat alle details zijn besproken, voordat deze moet worden uitgevoerd. De Klant ondersteunt AC bij de uitvoering van reviews en kwaliteitsborging van de diensten.

8.3. Door de Opdrachtgever aan te leveren Content dient beschikbaar te worden gesteld in een standaard, direct bruikbaar, digitaal standaardformaat. Indien een conversie, optimalisatie of verdere bewerking van de Content in een afwijkend formaat of presentatie vereist is, zal de Opdrachtgever de daarvoor gemaakte kosten volgens het gebruikelijke uurtarief van AC vergoeden.

8.4. Voor een goede probleemdetectie en probleemoplossing wordt ervan uitgegaan dat de Klant niet heeft ingegrepen in de applicatie, de infrastructuur of de configuraties daarvan, en deze niet heeft gewijzigd voor hun goede werking. Het is met name noodzakelijk dat de fout adequaat wordt beschreven door de Klant (inclusief aanduiding van de foutmelding) en indien mogelijk met een schermafbeelding. Alle herkenbare defecten en beschadigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.

8.5. De medewerkingplicht van de Klant is altijd de belangrijkste serviceverplichting en moet door de Klant op eigen kosten worden uitgevoerd. Indien de Klant de vereiste medewerking niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen wijze verleent, zijn de daaruit voortvloeiende gevolgen zoals bijvoorbeeld vertragingen of extra kosten voor rekening van de Klant zelf.

8.6. De Klant is verantwoordelijk voor de veilige opslag van alle vertrouwelijke informatie, gebruikersidentificaties, wachtwoorden of toegangscodes.

8.7. De Klant is niet gerechtigd de aan AC verstrekte gebruikersidentificaties, wachtwoorden of toegangscodes aan derden te overhandigen.

8.8. De faciliteiten, documenten, systemen, infrastructuren en andere materialen die gedurende het project aan de Klant ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van AC.

8.9. In verband met een op te starten project zal Opdrachtgever slechts na overleg en in overeenstemming met AC opdrachten verstrekken aan andere instanties of dienstverleners.

8.10. Indien AC dit noodzakelijk acht, zal Opdrachtgever zorgen voor een testomgeving die AC in staat stelt kwalitatief goede diensten te leveren.

8.11 Voor gebruik van de diensten van AC door derden is een aparte schriftelijke overeenkomst vereist. De Klant heeft niet de pretentie dat AC het gebruik door derden toestaat.

8.12. Na het verlenen van de dienst is AC gerechtigd de van de Klant ontvangen documenten te vernietigen. Op verzoek van de Klant stuurt AC de documenten terug.

9. Projectbeheer en kwaliteitsborging

9.1. De contractanten benoemen één en slechts één projectmanager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen voor de contractant die nominaal verantwoordelijk is, binnen één week na de toewijzing.

9.2. Wijzigingen in de aangewezen personen moeten onverwijld aan de partijen worden gemeld. De daaruit voortvloeiende extra kosten worden door elke bevoegde partij op eigen kosten gedragen (bv. de klant of de aannemer dragen de kosten van de nieuwe projectmanager aan hun kant, de klant draagt de kosten voor de nieuwe eisen, andere standpunten of de concrete realisatie van de oude eisen vertegenwoordigd door de nieuwe projectmanager).

9.3. De projectmanagers worden op regelmatige tijdstippen geïnformeerd over de voortgang, problemen en belemmeringen van de uitvoering van het contract, om indien nodig te kunnen ingrijpen.

9.4. Indien nodig kan de contactpersoon aan de kant van de Klant extra gekwalificeerde medewerkers inschakelen ten behoeve van het opvragen van informatie, maar is uitsluitend verantwoordelijk voor de besluitvorming aan de kant van de Klant. Indien de Klant niet voldoet aan de verplichting om een contactpersoon aan te wijzen, worden de betreffende taken uitgevoerd door een aparte medewerker van AC. De Klant draagt de bijbehorende extra kosten.

9.5. De projectmanagers van beide partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de verschuldigde diensten en werken. Desgewenst kan de projectmanager van de Opdrachtgever hiervoor extra gekwalificeerde medewerkers inzetten.

9.6. De kwaliteitsborging door AC wordt uitgevoerd door gekwalificeerde testers, die intern worden bepaald vanaf het begin van het project. Indien nodig kunnen zij deelnemen aan vergaderingen met Klanten.

9.7. De werkzaamheden in projectmanagement en kwaliteitsborging behoren altijd tot de opdracht en worden verrekend tegen standaard uurtarief.

10. Acceptatie

10.1. AC heeft recht op deelaanvaarding of deelvoorzieningen. Indien nodig worden deze ter acceptatie voorgelegd. Deze omvatten: volledige projectfasen voor het vervullen van de specifieke diensten (bijvoorbeeld concept, ontwerp, ontwikkeling, kwaliteitsborging, lancering), volledige functionele delen (bijvoorbeeld ontwikkeling van de afzonderlijke modules of functies voor software, die al in gebruik is of gepland is), volledige documenten of delen van documenten (bijvoorbeeld compilatie van evaluaties, studies, presentaties).

10.2. De Klant zal elke acceptatie of gedeeltelijke acceptatie van de door AC geleverde diensten onverwijld uitvoeren. AC heeft het recht om deel te nemen aan het acceptatieproces van de Klant. De acceptatie moet dan binnen een termijn van een week worden uitgevoerd. De Klant is niet gerechtigd acceptatie te weigeren op grond van niet ter zake doende gebreken.

10.3. Op verzoek van AC is de Opdrachtgever tevens verplicht concepten en tussenresultaten te accepteren indien deze redelijkerwijs voor zijn rekening komen.

10.4. Indien de acceptatie mislukt, dient de Opdrachtgever AC schriftelijk of elektronisch een overzicht te verstrekken van alle gebreken die acceptatie in de weg staan. Na het verstrijken van een redelijke termijn zal AC een gebrekkige en acceptabele versie van de dienst leveren.

10.5. Indien de Klant niet binnen een periode van twee weken na ontvangst van het bericht van gereedheid voor aanvaarding de aanvaarding afwijst of reageert, wordt de dienst geacht te zijn aanvaard.

10.6. De acceptatie wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de Klant gebruik heeft gemaakt van de diensten en leveringen van AC.

10.7. Klachten van de Klant bij de acceptatie dienen schriftelijk te worden vastgelegd en door beide partijen te worden ondertekend.

10.8. Indien de Opdrachtgever acceptatie weigert, raakt hij in verzuim. Bij verzuim van acceptatie heeft AC het recht om hetzij de gehele of gedeeltelijke acceptatie van de order te vorderen, hetzij ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de Klant te vorderen.

10.9. Wijzigingsverzoeken na goedkeuring vertegenwoordigen een wijziging in Scope of Specificaties.

11. Aansprakelijkheid

11.1. AC is onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijke of grove nalatige schade veroorzaakt door AC,haar wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevend personeel, alsmede voor opzettelijke schade veroorzaakt door andere middelen van nakoming.

11.2. AC is onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijke of nalatige schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid door AC, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

11.3. AC is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan verzekerde eigenschappen tot het bedrag dat wordt gedekt door het doel van de verzekering en dat duidelijk was voor AC toen de verzekering werd gegeven.

11.4. AC is aansprakelijk voor schade als gevolg van schending van kardinale verplichtingen door AC, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Kardinale verplichtingen zijn de essentiële verplichtingen die de basis vormen van de overeenkomst, die bepalend waren voor het sluiten van de overeenkomst en waarop de Klant mag vertrouwen. Als AC deze kardinale verplichtingen licht heeft geschonden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat normaal gesproken door AC kon worden voorzien ten tijde van de betreffende dienst. Dezelfde aansprakelijkheidsschaal geldt voor de aansprakelijkheid voor grove nalatigheid van andere hulppersonen.

11.5. De Klant is verantwoordelijk voor het maken van back-ups van zijn/haar gegevens (back-up), voor zover dit niet uitdrukkelijk deel uitmaakt van de service van AC. Dit omvat in het bijzonder de beveiliging van de door AC te onderhouden gegevens. Voor zover AC voor haar eigen veiligheid een back-up van de gegevens maakt, ontstaat er geen garantie of rechtsvordering van de Klant op een goede uitvoering. Een dergelijke zelfgemaakte back-up wordt na voltooiing van de werkzaamheden direct verwijderd.

11.6. Bij verlies van gegevens door toedoen van AC is AC uitsluitend aansprakelijk voor de kosten van kopiëren en herstellen die gemaakt zouden zijn als de gegevens naar behoren waren beveiligd. AC is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens als de schade het gevolg is van het verzuim van de Klant om regelmatig back-ups te maken, zodat verloren gegane gegevens tegen redelijke kosten kunnen worden hersteld.

11.7. Aansprakelijkheid voor de registratie en bescherming van de door AC geleverde diensten op het gebied van octrooi-, model-, auteurs- en merkrechten vervalt.

11.8. Aansprakelijkheid voor winstderving is uitgesloten.

11.9. Aansprakelijkheid voor de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

11.10. AC is niet aansprakelijk voor fouten en storingen in open source systemen en programmering door derden, ook niet in gevallen waarin deze afbreuk doen aan de dienstverlening van AC. Ook niet voor door de Klant verwachte eisen die AC niet uitdrukkelijk heeft bevestigd.

11.11. Indien AC garantie verleent voor bepaalde eigenschappen van de contractueel overeengekomen dienst, is een dergelijke garantie voor AC alleen bindend indien deze schriftelijk is verklaard.

11.12. De beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid volgens deze AV geldt ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van de organen van AC, werknemers en andere vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van AC.

11.13. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van twaalf maanden vanaf het begin van de wettelijke aansprakelijkheidstermijn.

12. Gebruiksrechten

12.1. Na volledige betaling van de totale vergoeding verleent AC de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, tijdelijk en ruimtelijk onbeperkt gebruiksrecht op de resulterende auteursrechtelijk beschermde werken, tenzij elektronisch of schriftelijk anders is overeengekomen. Het door AC gecreëerde werk mag alleen worden gebruikt in de overeengekomen mate voor het soort gebruik dat is overeengekomen in overeenstemming met de overeenkomst en het overeengekomen doel. Elk ander of uitgebreider gebruik is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming en kan extra kosten met zich meebrengen (andere raamvoorwaarden voor software kunnen bijvoorbeeld nieuwe, strengere eisen stellen).

Na volledige betaling van de totale vergoeding verleent AC de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, onbeperkt gebruiksrecht, tijdelijk en ruimtelijk

12.2. De resulterende auteursrechtelijk beschermde werken mogen zonder toestemming van AC worden verwerkt.

12.3. Aangezien het auteursrecht niet overdraagbaar is, blijft het auteursrecht van de ontstane werken bij AC. AC is gerechtigd om op de door AC vervaardigde werken op daartoe geschikte plaatsen informatie op te nemen over de creatie van de auteur, welke informatie niet zonder toestemming van AC verwijderd mag worden.

12.4. Zonder afzonderlijke schriftelijke overeenkomst is AC niet verplicht tot het leveren van tussenresultaten, concepten, lay-outs, bronbestanden, etc. die leiden tot de contractuele projectwerkzaamheden.

12.5. Als de diensten van AC open source componenten bevatten, worden de rechten alleen overgedragen in de mate en in overeenstemming met de respectieve open source licentie. AC wijst er uitdrukkelijk op dat de open source componenten alleen mogen worden gebruikt, bewerkt en onderworpen aan opdrachten binnen de reikwijdte van de respectieve licentie.

12.6. Voorstellen van de klant en zijn andere samenwerking hebben geen invloed op de hoogte van de vergoeding en geven geen aanleiding tot gezamenlijke auteursrechten.

13. Data en termijnen

13.1. AC is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de dienstverlening als gevolg van omstandigheden binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de Klant, schending van de medewerkingsplicht en overmacht. Deze geven AC het recht om de levering van de betreffende diensten uit te stellen met de duur van de arbeidsongeschiktheid plus een redelijke aanloopperiode.

13.2. Indien AC toerekenbaar een bindende leverings- of dienstverleningstermijn met meer dan twee weken overschrijdt, kan de Klant 0,8% van de waarde van de levering of dienst voor de duur van de vertraging per voltooide week, maar niet meer dan 8% van deze waarde, als forfaitaire schadeclaim in gebreke worden gesteld, voor zover een lagere schade niet kan worden aangetoond. Alle vorderingen tot schadevergoeding wegens vertraging worden dus vergoed. Verdere aansprakelijkheid in geval van verzuim is uitgesloten.

13.3. Alle vermelde prestatietermijnen en/of -data zijn indicatief en slechts bindend indien ze door beide contractanten als bindend zijn aangeduid.

14. Vorderingen wegens gebreken

14.1. Gebreken dienen te worden aangetoond door middel van een begrijpelijke omschrijving van de gebreksverschijnselen, voor zover mogelijk door middel van schriftelijke of elektronische vastleggingen, video-opnamen, screenshots of andere illustratieve documenten, schriftelijk of elektronisch in een door AC voorgeschreven vorm. De melding of beschrijving van het gebrek door de Opdrachtgever dient een reproductie van het gebrek mogelijk te maken.

14.2. Indien de geleverde dienst gebrekkig is, is AC gerechtigd het gebrek binnen een redelijke termijn naar eigen keuze te verhelpen door reparatie of door een nieuwe levering.

14.3. AC heeft recht op ten minste twee pogingen tot verbetering.

14.4. Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de Klant naar eigen keuze de prijs van deze dienst of het onderdeel daarvan verlagen of de gunning van de overeenkomst met betrekking tot de gebrekkige dienst of het onderdeel daarvan intrekken. Dit geldt ook als AC de aanvullende prestatie weigert of de daaropvolgende prestatie onaanvaardbaar is voor de Klant. De overige diensten vallen niet onder deze annulering, zolang deze of onderdelen daarvan zelfstandig door de Klant kunnen worden gebruikt.

14.5. Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder wegens gebreken, zijn uitgesloten. Dit geldt niet in geval van opzet, schending van essentiële contractuele verplichtingen door AC, grove nalatigheid. Dit geldt ook niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

14.6. Eventuele aanspraken op gebreken met betrekking tot de gemaakte of aangepaste software zijn niet van toepassing, zolang de Klant zelf wijzigingen heeft aangebracht of deze door een derde heeft laten aanbrengen, tenzij deze wijzigingen geen invloed hebben gehad op het ontstaan van het gebrek.

14.7. Indien AC na melding van een gebrek heeft vastgesteld dat er geen sprake is van een gebrek, komen alle daaruit voortvloeiende kosten volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Kostenberekeningen zijn gebaseerd op het gebruikelijke uurtarief.

14.8. De gebreken die het gevolg zijn van lichte of grove schuld van AC worden volledig voor rekening van AC hersteld. Gebreken of fouten als gevolg van hiaten in de specificatie of onvolledige informatie worden volledig verholpen voor rekening van de Klant. Gebreken die het gevolg zijn van het gebruik van programmering van derden, die in strijd is met bestaande programmering of integratie met software van derden, moeten volledig worden verholpen op kosten van de Klant. Alle andere tekortkomingen moeten worden verrekend tegen een vijftig (50%) procent gereduceerd uurtarief.

14.9. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken is 12 maanden na aanvaarding.

15. Rechten van derden

15.1. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn websites, online winkels, webapplicaties en andere software, alsmede voor de door de Klant aangeleverde inhoud. In dit verband vrijwaart de Klant AC van alle kosten en schade in geval van aanspraken van derden. In het geval van een juridisch geschil draagt de Klant alle daarmee verband houdende kosten. AC is niet verplicht om de inhoud te controleren op mogelijke juridische overtredingen.

15.2. De door AC geleverde software is vrij van rechten van derden, die in strijd zijn met een contractueel gebruik. Indien de gebreken voortduren, is AC gerechtigd de inbreuk op rechten van derden te herstellen door middel van rechtsmaatregelen, dan wel de diensten zodanig te wijzigen of te vervangen dat geen inbreuk meer wordt gemaakt op rechten van derden, mits de functionaliteit van de diensten wordt aangetast.

16. Verwijzingen naar

16.1. Met inachtneming van de vereisten voor gegevensbescherming en vertrouwelijkheid, heeft AC het recht om de dienst waarop de Overeenkomst is gebaseerd, op voordracht van de Klant als referentieproject te benoemen. Bovendien heeft AC het recht om het merk, de naam, logo's en slogans van de Klant in verband met het referentieproject te gebruiken op alle soorten evenementen en in alle soorten publicaties en media.

17. Privacy en Vertrouwelijkheid

17.1. De contracterende partijen verbinden zich ertoe alle kennis van het bedrijf en bedrijfsgeheimen van de andere partij, die hen bekend zijn in het kader van deze overeenkomst, strikt vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden.

17.2. Deze verplichting duurt twee jaar na beëindiging van het contract. De verplichting om persoonsgegevens te beschermen is onbeperkt in de tijd.

17.3. De overdracht aan derden die onderworpen zijn aan een wettelijke geheimhoudingsplicht is niet onderworpen aan goedkeuring. De overdracht aan werknemers of plaatsvervangers, die de informatie nodig hebben voor hun activiteiten in het kader van de uitvoering van contractuele diensten, vereist ook geen goedkeuring. De partijen zorgen er echter voor dat deze partijen gebonden zijn door passende geheimhoudingsverplichtingen.

17.4. Het verbod op openbaarmaking is niet van toepassing voor zover de partijen op grond van de wet of een rechterlijk of overheidsbevel verplicht zijn de informatie openbaar te maken. De andere partij wordt vooraf van een dergelijk voorval in kennis gesteld.

17.5. AC beheert een elektronische klantenruimte waartoe klanten toegang kunnen krijgen. De klant ontvangt een individueel wachtwoord dat toegang geeft tot de klantomgeving. De Klant mag het wachtwoord niet aan derden verstrekken en dient dit zorgvuldig te bewaren om misbruik uit te sluiten. De klant is verplicht AC onmiddellijk op de hoogte te stellen als het wachtwoord verloren is gegaan of als onbevoegde derden weten dat het wachtwoord is verkregen.

18. Overdracht van rechten en verplichtingen

18.1. De Klant kan rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van AC overdragen aan derden. Toestemming kan alleen worden geweigerd in geval van gewichtige redenen.

19. Niet-wervingsovereenkomst

19.1. Beide contracterende partijen verbinden zich ertoe, voor de duur van de samenwerking van de contracterende partijen en voor een periode van één jaar na beëindiging van de samenwerking, geen werknemers van de andere contracterende partij of haar onderaannemers of andere plaatsvervangende agenten in dienst te nemen of in dienst te nemen.

20. Terugtrekking

20.1. Als de Klant een bepaalde bestelling ongeoorloofd herroept, moeten alle kosten die verband houden met de uitvoering van de bestelling en die daadwerkelijk zijn gemaakt, volledig worden betaald, ongeacht de mate van voltooiing van de vereiste diensten.

21. Aanvullende voorwaarden voor de levering van individuele software

21.1. Individuele software wordt specifiek ontwikkeld voor gebruik door een klant of bedrijf. Voor alle leveringen en diensten in verband met de totstandkoming en overdracht van individuele software door AC gelden aanvullend deze voorwaarden.

21.2. De omvang van de prestaties wordt gedetailleerd beschreven in de overeenkomst. Plaats van uitvoering is de vestigingsplaats van AC, tenzij anders overeengekomen. De klant zal de levering van de dienst schriftelijk bevestigen. De software wordt elektronisch geleverd.

21.3. Een toepassingsdocumentatie (gebruikershandleiding) wordt alleen gemaakt en geleverd indien dit schriftelijk is overeengekomen in de overeenkomst. 21.4. Online help wordt aan de klant verstrekt indien dit schriftelijk in het contract is overeengekomen.

21.4. De broncode wordt alleen aan de klant verstrekt als dit schriftelijk of elektronisch is overeengekomen.

21.5. De implementatie wordt uitgevoerd door de klant onder zijn eigen verantwoordelijkheid, tenzij anders bepaald in de overeenkomst. AC is bereid de implementatie van de klant te begeleiden of te voltooien. Alle diensten die in dit kader worden geleverd, worden berekend op basis van tijd, tenzij anders overeengekomen. De aanvaarding van de implementatie moet in dit geval schriftelijk worden bevestigd door de klant. Klachten van de klant over de implementatie moeten schriftelijk worden vastgelegd.

22. Aanvullende voorwaarden voor de vrijgave van standaardsoftware

22.1. Standaardsoftware zijn softwareproducten die een duidelijk afgebakend toepassingsgebied dekken en als kant-en-klare producten kunnen worden aangekocht. Deze zijn ontwikkeld voor de behoeften van een meerderheid van klanten op de markt en niet specifiek voor de klant door de aannemer. Ons online aanbod is uitsluitend gericht op commerciële klanten.

22.2. AC maakt gratis en eigen standaardsoftware, de licenties zijn gekoppeld aan de respectievelijke producten. De eigen standaardsoftware van AC heeft een enkele licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) die moet worden toegepast.

Als de voorwaarden van deze AV overlappen met de licentievoorwaarden, hebben de licentievoorwaarden voorrang. Functionele en prestatiespecificaties zijn te vinden in de bijbehorende softwarebeschrijvingen.

22.3. De aansprakelijkheid van AC voor het gebruik van gratis software van AC is beperkt tot opzet en grove nalatigheid.

22.4. Bedrijfseigen software, bijvoorbeeld software-uitbreidingen, modules, plugins enz. worden tegen betaling beschikbaar gesteld aan de klant en zijn auteursrechtelijk beschermd.

22.5. Bedrijfseigen software kan open source software van derden bevatten. Voor dergelijke software ontvangt de klant alleen de gebruiksrechten die voortvloeien uit de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op deze open source software.

23. Aanvullende voorwaarden voor de levering van diensten voor ondersteuning en onderhoud

23.1. AC onderhoudt complexe IT-infrastructuur, ondersteunende werkstations, ontwikkelomgevingen, ticketsysteem, versiebeheersysteem, software voor onderhoud op afstand en andere IT-automatiseringsoplossingen om continue en kwalitatieve ondersteuning van klanten te waarborgen.

23.2. Voor de levering van alle leveringen en diensten in verband met onderhoud en ondersteuning van programmatuur door AC dient schriftelijk een Software Maintenance and Support Agreement (SMSA) te worden afgesloten.

23.3. Zonder een schriftelijke SMSA levert en is AC geen diensten voor onderhoud en ondersteuning verschuldigd.

23.4. Kantooruren van AC zijn maandag tot en met vrijdag, 08:00-17:00 (CET). Geen kantooruren zijn zaterdag, zondag, de nationale feestdagen, kerstavond, oudejaarsavond.

23.5. Mits een Overeenkomst voor Onderhoud en Ondersteuning van Software schriftelijk is aangegaan, is AC verplicht om binnen de contractueel overeengekomen responstijd per e-mail of telefonisch te reageren op een verzoek om ondersteuning van de klant. De omvang van de door AC te leveren diensten wordt gespecificeerd in de ingevulde SMSA.

24. Slotbepalingen

24.1. Alle afspraken tussen de Contractanten zijn vervat in de Offerte, deze Algemene Voorwaarden en eventueel bijgevoegde bijlagen in schriftelijke of elektronische vorm. Er zijn geen nadere afspraken. In het bijzonder zijn er geen mondelinge nevenafspraken gemaakt die niet schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd.

24.2. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst moeten altijd schriftelijk worden vastgelegd om van kracht te kunnen zijn. Dit geldt ook voor de wijziging of opheffing van de schriftelijke vormclausule zelf.

24.3. Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht.

24.4. Uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst is de plaats van de hoofdvestiging van AC indien de Klant een koopman of een rechtspersoon van publiek recht is.

24.5. Plaats van nakoming is de plaats van de hoofdvestiging van AC.

24.6. Als een bepaling geheel of gedeeltelijk ongeldig is of later haar rechtsgeldigheid verliest, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. Hetzelfde geldt als er een hiaat in de regelgeving ontstaat.

24.7. In plaats van de onwerkzame of onuitvoerbare bepalingen moet een passende regeling gelden, die zo dicht mogelijk aansluit bij de wil van de partijen bij de overeenkomst en bij het doel en de strekking van de overeenkomst.