EVE - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van AtroCore GmbH

Geldig vanaf: 20.11.2022

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u de Software niet te downloaden, installeren of gebruiken en er niet voor te betalen.

Licentiesamenvatting

 • Licentie vervalt niet zolang aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst wordt voldaan
 • Software kan in één project of bedrijf worden gebruikt
 • Commercieel gebruik is toegestaan
 • Licentiehouder mag broncode wijzigen
 • Gratis en betaalde ondersteuning wordt geboden

1. Preambule

1.1. Het toepassingsgebied van deze Overeenkomst (hierna: Overeenkomst) is van toepassing op alle eigen standaardsoftware (hierna: de Software) die AtroCore GmbH tegen betaling aan de Licentienemer levert.

1.2. Deze Overeenkomst regelt de relatie tussen Licentienemer, die een rechtspersoon is (hierna: Licentienemer), en AtroCore GmbH (hierna: Licentiegever).

1.3. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden, rechten, beperkingen en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Software die is gemaakt door en eigendom is van Licentiegever.

1.4. Licentiegever levert de Software als broncode.

2. Licentieverlening

2.1. De Software kan worden gekocht of gehuurd. Licentiegever verleent Licentienemer hierbij een Licentie om de Software als volgt te gebruiken.

2.2. Doel – Licentiehouder mag de Software gebruiken voor het doel van:

 • het uitvoeren van de Software op de Server van de Licentiehouder of Licentiegever
 • Derden toestaan de Software te draaien op de server van de Licentiehouder
 • De uitvoer van de Software publiceren aan Licentiehouder en derden
 • Het wijzigen van de broncode van de Software om te voldoen aan de behoeften en specificaties van de Licentiehouder, door hemzelf of door derden
 • Het maken van één reservekopie van de Software voor archiefdoeleinden.

2.3. **Licentiehouder mag de Software of delen van de Software niet verkopen, herdistribueren, toewijzen, bezwaren, schenken, uitlenen, verhuren, leasen, in sublicentie geven, publiceren, distribueren of anderszins overdragen aan een ander individu of entiteit, als onderdeel van een groter werk of alleen.

2.4. Niet-toewijsbaar en niet-overdraagbaar – Licentiehouder mag zijn rechten en plichten onder deze Licentie niet toewijzen of overdragen.

2.5. Commercieel, royaltyvrij: Licentiehouder mag de Software zonder royalty's gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. Licentiehouder mag één exemplaar van de Software uitvoeren op respectievelijk de test-, stage- en productieomgeving, zolang al deze omgevingen worden gebruikt voor één project en/of één toepassing.

2.6. Geen recht om afgeleide werken te maken: Licentiehouder mag geen afgeleide werken maken op basis van de Software.

2.7. De Software kan alleen worden gebruikt in een project of bedrijf in ontwikkeling, test, staging en productie-omgeving.

3. Termijn & Beëindiging

3.1. Deze Licentie is eeuwigdurend.

3.2. Licentieverstrekker kan deze Overeenkomst en het recht en de licentie van Licentiehouder om de Software te gebruiken beëindigen als Licentiehouder zich niet houdt aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst.

3.3. Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst op te zeggen om een belangrijke reden.

3.4. In geval van huur heeft de overeenkomst een minimale contractduur van drie maanden. De opzegtermijn is een maand tot het einde van het kwartaal. Opzegging door kennisgeving aan Licentiegever dient schriftelijk te geschieden. Bij beëindiging van deze Overeenkomst dient Licentienemer het gebruik van de Software te staken en alle kopieën van de Software te verwijderen.

4. Vergoeding en betaling

4.1. Als tegenprestatie voor de Licentie verleend onder clausule 2, dient Licentiehouder Licentiegever een licentievergoeding te betalen. Niet-betaling zal worden opgevat als een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst.

4.2. De licentievergoeding wordt vermeld op de factuur en is exclusief BTW. Na de eerste betaling wordt deze Overeenkomst als gesloten beschouwd.

4.3. In geval van huur worden de Licentievergoedingen maandelijks berekend en zijn per kwartaal vooruit verschuldigd.

4.4. In geval van aankoop dient de Licentievergoeding volledig te worden betaald en behoudt de Licentiegever zich het eigendom voor van de Software die aan de Licentienemer wordt geleverd tot de volledige betaling van alle bestaande of toekomstige vorderingen die voortvloeien uit deze contractuele relatie op het moment van levering.

4.5. In geval van huur kan de Licentienemer de Licentievergoeding jaarlijks aanpassen.

5. Ondersteuning

5.1. Samen met de betaalde Software ontvangt de Licentienemer gratis ondersteuning voor een periode van 12 maanden in geval van aankoop, en doorlopend in geval van huur.

5.2. De Aanbieder biedt de volgende ondersteuningsdiensten: hulp bij installatieproblemen, configuratieproblemen en toepassing van de Software, ondersteuning bij reproduceerbaar onverwacht gedrag van de Software (defecten en problemen), beantwoorden van vragen met betrekking tot de functionaliteit van de Software.

5.3. Ondersteuning wordt verleend via e-mail. Er wordt geen hotlineondersteuning geboden. Er worden geen gegarandeerde reactietijden geboden.

5.4. In het geval dat de aangekochte Software een uitbreiding of module is voor een andere Software van de Licentiegever, die niet correct is geïnstalleerd of geconfigureerd (bijv. updates vanuit de beheeromgeving zijn niet mogelijk), wordt geen gratis ondersteuning geboden en is succes niet gegarandeerd.

5.5. Om hotline-ondersteuning en vooraf gedefinieerde serviceniveaus te ontvangen, kan de Licentiehouder de Software Maintenance and Support Agreement (SMSA) met de Licentiegever ondertekenen.

5.6. Installatie- en configuratiediensten maken geen deel uit van gratis ondersteuning en worden extra in rekening gebracht.

6. Aanvullende services

6.1. Alle diensten die door de Licentiegever worden geleverd en die niet worden beschouwd als onderdeel van ondersteuning, maar die rechtstreeks verband houden met de Software, zoals: trainingen, consulting, programmering op maat, implementatie van voorgestelde oplossingen, ondersteuning op locatie en ondersteuning buiten de reikwijdte van het ondersteuningspakket of de voorgeschreven uurquota, worden aanvullende diensten genoemd.

6.2. Op deze diensten zijn de Algemene Voorwaarden (AV) van de Licentiegever van toepassing.

7. Claims voor defecten

7.1. Onmiddellijk onderzoek” – de Licentienemer zal de geleverde software inclusief documentatie binnen 10 werkdagen na levering onderzoeken, in het bijzonder met betrekking tot de functionaliteit van de basisfuncties van het programma. Gevonden of identificeerbare gebreken dienen binnen 10 werkdagen schriftelijk aan Licentiegever te worden gemeld.

7.1.1. Indien binnen de 10 werkdagen na levering geen gebreken schriftelijk worden gemeld, wordt vermeld dat:

 • Licentienemer de Software grondig heeft geïnspecteerd en deze bevredigend en toereikend voor zijn behoeften heeft bevonden,
 • het zijn normale werking niet hindert,
 • de Software voldoet aan de normen en omvang van zijn computersystemen en architectuur,
 • Licentiehouder heeft vastgesteld dat de Software geen inbreuk maakt op de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van software die Licentiehouder gebruikt bij het uitvoeren van zijn diensten.

7.1.2. Na het verstrijken van deze periode doet Licentiehouder hierbij afstand van alle claims met betrekking tot incompatibiliteit, prestaties, resultaten en functies van de Software.

7.2. Gebreken die niet kunnen worden geïdentificeerd binnen het bereik van het juiste onderzoek zoals hierboven beschreven, moeten binnen 10 werkdagen na ontdekking worden gemeld, in overeenstemming met de vereisten van de claim.

7.3. Gebreken moeten worden bewezen door middel van een begrijpelijke beschrijving van de fout symptomen, voor zover mogelijk, door schriftelijke of elektronische verslagen, video-opnamen, screenshots of andere illustratieve documenten schriftelijk of elektronisch in een door TL voorgeschreven vorm. De melding of beschrijving van het gebrek door de opdrachtgever dient de reproductie van het gebrek mogelijk te maken.

7.4. Gebreken van de geleverde software worden door licentiegever verholpen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Dit gebeurt naar keuze van de Licentiegever om de Software te verbeteren of opnieuw te leveren. Licentiegever heeft recht op ten minste twee pogingen tot verbetering.

7.5. Indien de Licentiegever na melding van een gebrek heeft geconstateerd dat er geen sprake is van een gebrek, komen alle gemaakte kosten volledig voor rekening van de Licentienemer. De kostenberekening is gebaseerd op het gebruikelijke uurtarief van de Licentiegever.

7.6. Gebreken die voortvloeien uit het gebruik van programmering van derden, die conflicteren met bestaande programmering of integratie met software van derden moeten volledig worden opgelost op kosten van de Licentienemer.

7.7. De garantieperiode bedraagt 12 maanden vanaf de levering van de Software.

7.8. Voor het overige wordt de Software aan Licentiehouder geleverd "AS IS" en zonder verdere garanties. Licentiegever geeft geen garantie met betrekking tot het gebruik of de prestaties. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen Licentieverstrekker en zijn gelieerde ondernemingen, leveranciers en wederverkopers alle andere garanties en voorwaarden af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, met betrekking tot software en de levering of het uitblijven van ondersteunende diensten.

7.9 Claims met betrekking tot gebreken kunnen alleen worden ingediend als de Software niet is gewijzigd door de Licentiehouder.

8. Updates

8.1. In geval van huur worden hotfixes, patches, updates en upgrades (Updates) doorlopend verstrekt.

8.2. In geval van aankoop worden Updates alleen gratis verstrekt gedurende de eerste 12 maanden na aankoop.

8.3. Vanaf het 2e jaar kunnen updates voor extra 12 maanden worden gekocht voor 25% van de huidige aankoopprijs, op voorwaarde dat de updates in de voorgaande perioden zonder onderbreking zijn gekocht.

9. Beperkte aansprakelijkheid

9.1. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Licentieverstrekker of zijn gelieerde ondernemingen, licentieverstrekkers, leveranciers of wederverkopers in geen geval aansprakelijk zijn jegens Licentiehouder onder welke theorie dan ook voor enige schade geleden door Licentiehouder of enige gebruiker van de Software, of voor enige speciale, incidentele, indirecte, gevolg- of soortgelijke schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst of vertrouwelijke of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, voor verlies van privacy, voor het niet nakomen van enige plicht, inclusief die van goed vertrouwen of redelijke zorg, voor nalatigheid, en voor enig ander geldelijk of ander verlies, voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van software, of de levering of het niet leveren van ondersteunende diensten, zelfs als Licentieverstrekker op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en ongeacht de wettelijke of billijke theorie waarop de claim is gebaseerd.

9.2. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet zodra Licentiegever de schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt.

9.3. In elk geval is de volledige aansprakelijkheid van Licentiegever onder enige bepaling van deze Overeenkomst beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door Licentienemer is betaald voor software onder deze Overeenkomst.

9.4. Licentienemer is verantwoordelijk voor het feit dat een gegevensback-up in een geschikte vorm wordt uitgevoerd en een tijdig en economisch verantwoord herstel van verloren gegevens wordt gewaarborgd.

10. Rechten van derden

10.1. De door licentiegever geleverde software is vrij van rechten van derden die in strijd zijn met een contractueel gebruik. Indien de gebreken blijven bestaan, heeft de licentiegever het recht om de inbreuk op de rechten van derden door middel van rechtsmaatregelen te verhelpen of om de diensten zodanig te wijzigen of te vervangen dat de rechten van derden niet langer worden geschonden, mits de functionaliteit van de diensten wordt aangetast.

11. Geen terugbetalingen

11.1. Aangezien de Software een immaterieel goed is, zal Licentiehouder nooit recht hebben op enige terugbetaling, korting, compensatie of restitutie om welke reden dan ook, zelfs als de Software materiële gebreken bevat.

12. Software-evaluatie

12.1. Licentiehouder kan van Licentieverstrekker een gratis exemplaar van de Software verkrijgen om deze gedurende een periode van dertig (30) dagen te evalueren, tenzij anders aangegeven door Licentieverstrekker ("Evaluatieperiode").

12.2. Het gebruik van de Software door Licentiehouder tijdens de Evaluatieperiode is onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, maar is beperkt tot de interne evaluatie van de Software met als enig doel te bepalen of de Software voldoet aan de vereisten van Licentiehouder en of Licentiehouder de Software wenst te gebruiken.

12.3. Voor de Evaluatieperiode wordt de Software altijd geleverd in uitvoerbare vorm als objectcode, broncode wordt niet geleverd.

12.4. Na afloop van de Evaluatieperiode mag Licentiehouder de Software niet meer gebruiken en dient hij deze te de-installeren.

13. Vrijwaring

13.1. Licentiehouder garandeert hierbij Licentieverstrekker te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke rechtszaak die tegen Licentieverstrekker wordt aangespannen met betrekking tot het gebruik van de Software door Licentiehouder op manieren die deze licentie, de intellectuele eigendomsrechten van Licentieverstrekker of de titel van Licentieverstrekker in de Software schenden, overtreden of anderszins omzeilen.

13.2. Licentiehouder stemt er hierbij mee in geen rechtszaken tegen Licentieverstrekker aan te spannen of daaraan deel te nemen met betrekking tot deze Licentie en Licentieverstrekker te compenseren voor alle juridische kosten, kosten of advocaatkosten indien een vordering van Licentiehouder tegen Licentieverstrekker geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen.

14. Slotbepalingen

14.1. Licentiegever behoudt zich het recht voor om op elk moment de ondersteuning van de Software te staken en prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, functies, licentievoorwaarden, releasedata, algemene beschikbaarheid of andere kenmerken van de Software te wijzigen.

14.2. Licentiehouder stemt ermee in te worden geïdentificeerd als een klant van Licentieverstrekker en stemt ermee in dat Licentieverstrekker naar Licentiehouder mag verwijzen met naam, handelsnaam of handelsmerk, indien van toepassing, en het bedrijf van Licentiehouder kort mag beschrijven in marketingmaterialen van Licentieverstrekker en op de website van Licentieverstrekker.

14.3. Deze Overeenkomst, met inbegrip van de Overeenkomsten met Derden, vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de Software door de Licentiehouder, en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie of reclame met betrekking tot de Software, tenzij anders is ondertekend door de Licentiehouder en Licentieverstrekker.

14.4. Op deze Overeenkomst is de Duitse wetgeving van toepassing, zonder verwijzing naar conflicterende rechtsbeginselen. Licentiehouder stemt ermee in dat eventuele geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan en onderworpen zijn aan de jurisdictie van een rechtbank in Duitsland.

14.5. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht.

14.6. In het geval dat de voorwaarden van deze Overeenkomst in strijd zijn met de voorwaarden van een overeenkomst die afzonderlijk is onderhandeld en overeengekomen tussen Licentiehouder en Licentieverstrekker, prevaleren de voorwaarden van laatstgenoemde.

14.7. De Licentienemer is verantwoordelijk voor het bewaren van een geldige kopie van deze overeenkomst.